Thông tin dự án

 
insulation work: FGD (...B,C,D) and piping system
z2885154305875_3fc94ca35fd90bdf0a573f0627429c55.jpg

z2885154298441_eb42b5b03da35778ffaad18c4d1a71c7.jpg

z2885154289615_312367e3b418fe249f9cc1215384c78f.jpg

z2885154281518_2d58eeb2453441d6ecb0b81d1f5845a0.jpg